PKN Hervormde Gemeente Ridderkerk
RSIN/Fiscaal nummer 809350312


Diaconie van de Hervormde Gemeente Ridderkerk
RSIN/Fiscaal nummer 824092533
wijk5IchthuskerkGoede HerderkerkImmanuelkapelSingelkerkWilhelminakerk

De hervormde gemeente Ridderkerk en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

A. Algemene gegevens

De Hervormde Gemeente Ridderkerk, RSIN/Fiscaal nummer 809350312 en de Diaconie van de Hervormde Gemeente Ridderkerk, RSIN/Fiscaal nummer 824092533 bestaan uit de volgende 5 wijkgemeenten:

Wijk 1 Hervormde Gemeente Singelkerk Wijk 2 Hervormde Gemeente Goede Herder Kerk Wijk 3 Hervormde Gemeente Wilhelminakerk Wijk 5 Hervormde Gemeente Boezemkerk Wijk 6 Hervormde Gemeente Drievliet-Oostendam
Telefoonnummer: 0180-430044
Website: www.singelkerk.nl
E-mail: h.vergunst@filternet.nl
Adres: Kerksingel 1
Postcode: 2981 EH
Plaats: Ridderkerk
Telefoonnummer: 0180-419565
Website: www.ghkridderkerk.nl
E-mail: scriba@ghkridderkerk.nl
Adres: Seringenstraat 1
Postcode: 2982 BT 
Plaats: Ridderkerk
Telefoonnummer: 0180-417391
Website: www.wilhelminakerkslikkerveer.nl
E-mail: scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl
Adres: Bourgondischelaan 1
Postcode: 2983 SH
Plaats: Ridderkerk
Telefoonnummer: 0180-415447
Website: www.boezemkerk.nl
E-mail: boezemkerkscriba@live.nl
Adres: Pretoriusstraat 2
Postcode: 2987 AK
Plaats: Ridderkerk
Telefoonnummer: 0180-429004
Website: www.rondzes.nl
E-mail: scriba@rondzes.nl
Adres:Vlietplein 1 / Pruimendijk 99
Postcode: 2986GH / 2989AH
Plaats: Ridderkerk

Emailadres scriba van de AK: scribahervgemridderkerk@gmail.com

De  Hervormde gemeente Ridderkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Hervormde Gemeente Ridderkerk bestaat uit 5 hervormde wijkgemeenten binnen Ridderkerk.
De vijf wijkgemeenten zijn vertegenwoordigd in een algemene kerkenraad en een centraal college van kerkrentmeesters en een centrale diaconie.

Elke wijkgemeente heeft een afzonderlijke begroting en jaarrekening die leiden tot 1 gezamenlijke begroting en jaarrekening zo ook voor de diaconie.

De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De Hervormde Gemeente Ridderkerk is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen betreffende het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.


B. Samenstelling bestuur.

Samenstelling Algemene Kerkenraad

De algemene kerkenraad (ak) bestaat uit de volgende ambtsdragers, die volgens rooster door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen:

2 predikanten
3 ouderlingen
2 ouderlingen-kerkrentmeester
3 diakenen

Als boventallig lid maken de volgende ambtsdragers deel uit van de ak:
- De voorzitter van het college van diakenen
- De voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Samenstelling College van diakenen

Het college van diaken bestaat uit 10 diakenen, uit iedere wijkgemeente 2 vertegenwoordigers.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 10 ouderlingen-kerkrentmeester, uit iedere wijkgemeente 2 vertegenwoordigers.

Samenstelling Wijkkerkenraden

Wijk 1 Hervormde Gemeente Singelkerk Wijk 2 Hervormde Gemeente Goede Herder Kerk Wijk 3 Hervormde Gemeente Wilhelminakerk Wijk 5 Hervormde Gemeente Boezemkerk Wijk 6 Hervormde Gemeente Drievliet-Oostendam
1 Predikant
1 Ouderling-kerkelijk werker
1 Scriba
10 Wijkouderlingen
1 Jeugdouderling
1 Evangelisatie ouderling
4 diakenen
3 Ouderlingen-kerkrentmeester
1 Kerkrentmeester

1 Predikant (vacant)
1 Bijstand in het pastoraat
1 Preses
1 Scriba
12 ouderlingen
2 jeugdouderlingen
1 missionair ouderling
5 diakenen
4 ouderlingen-kerkrentmeester

1 Predikant
4 Ouderlingen
1 Jeugdouderling
1 Evangelisatieouderling
4 Ouderlingen-kerkrentmeester
3 Diakenen
1 Pastoraal medewerker
4 Ouderlingen
3 Ouderlingen-kerkrentmeester
3 Diakenen
1 Predikant
1 Ouderling-kerkelijk werker
1 Scriba
2 Evangelisatieouderlingen
11 Wijkouderlingen
2 Jeugdouderlingen
4 Ouderlingen-kerkrentmeester
4 Diakenen

C. Doelstelling.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën:

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wat betreft identiteit is de Hervormde Gemeente Ridderkerk een geloofsgemeenschap die zichzelf terugvindt in het midden van het spectrum binnen de huidige Protestantse Kerk in Nederland. De doelstellingen die men nastreeft zijn als volgt geformuleerd:


• De gemeente wil vanuit het geloof meer aandacht voor elkaar hebben, waardoor de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid zal toenemen.
• Het wil een gemeente zijn waarin de jeugd zich nog meer thuis voelt. Om dit te bereiken zal er een geloofsoverdracht moeten plaatsvinden die meer past bij de leef- en belevingswereld van de jeugd. Daarnaast zullen er diverse activiteiten aangeboden worden waarin gebouwd zal gaan worden aan waardevolle relaties binnen de gemeente.

• Gemeenteleden zoveel mogelijk betrekken bij de diensten.
• Het missionair bezig zijn met activiteiten voor randkerkelijke/passieve en niet betrokken gemeenteleden zodat de Hervormde Gemeente Ridderkerk zichtbaarder wordt naar de samenleving.
• Het realiseren van een communicatiestructuur met hulp van diverse middelen waardoor de transparantie toeneemt.
• Het duidelijk positioneren van het vrijwilligerswerk  door middel van het opzetten van een databank en het verstevigen van de contacten tussen de diverse groepen onderling.
• De Hervormde Gemeente Ridderkerk beschikt over een ledenadministratie die up to date is en op grond waarvan voorspellingen zijn te doen voor de toekomst, mede in relatie tot de financiële ontwikkelingen, waarover de gemeenteleden met regelmaat  worden geïnformeerd.
Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze incidentele nood te lenigen. De (veelal) financiële hulp is altijd van incidentele/tijdelijke aard. Daarnaast kan de diaconie ook hulp bieden bij het op orde brengen van de financiële huishouding. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van een vrijwilliger. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beleidsplan wijken

Wijk 1 Hervormde Gemeente Singelkerk Wijk 2 Hervormde Gemeente Goede Herder Kerk Wijk 3 Hervormde Gemeente Wilhelminakerk Wijk 5 Hervormde Gemeente Boezemkerk Wijk 6 Hervormde Gemeente Drievliet-Oostendam
Op de website www.singelkerk.nl vindt u onder het kopje 'Onze Gemeente' het beleidsplan Op de website www.ghkridderkerk.nl vindt u onder het kopje "onze gemeente" het beleidsplan.

Op de website www.wilhelminakerkslikkerveer.nl vindt u onder het kopje 'onze gemeente' het beleidsplan Op de website www.boezemkerk.nl
vindt u onder het kopje 'onze gemeente'het beleidsplan
Op de website  www.rondzes.nl
vindt u onder het kopje "Wie zijn wij" --> "Beleid" het beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze wijkgemeenten is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ Even als de bijstand in het pastoraat, pastoraal medewerkers. De beloning van de koster(e)s is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Alleen de (hulp)kosters, beheerder verenigingsgebouw en ledenadministrateur ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden

F. Verslag Activiteiten.

De belangrijkste activiteit van onze gemeente zijn de zondagse kerkdiensten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

In de staat van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het voorgaande jaar en de begroting.

Anbi staat van baten en lasten van de Hervormde Gemeente Ridderkerk,
RSIN 809350312: 
   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen         48.350        55.805        51.412
 Bijdragen gemeenteleden       882.700      992.597      905.776
 Subsidies en overige bijdragen van derden          11.739        11.739        11.739
Totaal baten       942.789    1.060.141      968.927
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)        504.475      490.895      483.751
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk         50.375        46.972        48.693
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk         54.865        54.471        55.638
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)           218.701        292.438       266.566
 Salarissen (koster, organist e.d.)         55.250        54.511        50.015
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente         39.600        33.007        34.614
 Lasten overige eigendommen en inventarissen          12.800        18.188        16.095
Totaal lasten       936.066      990.482      955.372
       
Resultaat (baten - lasten)          6.723        69.659        13.555
       


Anbi staat van baten en lasten van de  
Diaconie van de Hervormde Gemeente Ridderkerk, RSIN 824092533

   Begroting  Rekening Rekening
  2016 2016 2015
baten      
       
baten onroerende zaken                   465                       -                   475
rentebaten en dividenden                3.037                2.328                2.649
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen                       -                       -                       -
bijdragen levend geld               86.500               90.246               90.743
door te zenden collecten               52.500               65.809               81.427
totaal baten (a)             142.502             158.383             175.294
       
lasten      
lasten overige eigendommen en inventarissen                       -                       -                       -
afschrijvingen                       -                       -                       -
pastoraat                       -                       -                       -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.                       -                       -                       -
verplichtingen/bijdragen andere organen                8.500                9.347                8.881
salarissen                       -                       -                       -
kosten beheer en administratie                2.400                2.797                1.900
rentelasten/bankkosten                1.300                1.800                1.311
diaconaal werk plaatselijk               56.200               46.578               54.759
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk               27.850               34.479               31.329
diaconaal werk wereldwijd               46.252               66.232               84.254
totaal lasten (b)             142.502             161.233             182.434
       
totaal a - b                       -                2.850-                7.140-
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen                       -                       -                       -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen                3.000                2.850                1.980
streekgemeenten                       -                       -                       -
aandeel in lasten federatie                       -                       -                       -
overige lasten en baten                       -                       -                7.140
totaal  (c )                3.000                2.850                9.120
       
       
Resultaat                3.000                       -                1.980

Toelichting.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten  voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie,
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk
werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

PKN

Hervormde Gemeente Ridderkerk
RSIN/Fiscaal nummer 809350312
--
Diaconie van de Hervormde Gemeente Ridderkerk
RSIN/Fiscaal nummer 824092533